Статут демократичного об'єднання школярів «Глобус»
1. Початкові положення

Розвиток національної системи освіти в Україні, її реформування зумовлюють необхідність розвитку інтелектуального, духовного та фізичного потенціалу молоді, виходу досягнень науки, техніки і культури на світовий рівень.

У зв'язку з цим особливої ​​актуальності набуває проблема гармонійного розвитку сучасних школярів: демократичне об'єднання учнів ХЗОШ № 117 «Глобус» організація покликана вирішувати цю задачу в процесі навчальної та виховної роботи.

1.1.Сообщество школярів ХЗОШ 1-3 ступенів № 117 - гуманістична організація учнів, які об'єднуються на основі добровільності, рівності, злагоди, діє відповідно до статуту Асоціації «Лідер ХІІ» (1997 р), піклується про соціальної і моральної підтримки з боку адміністрації, забезпечує координацію та взаємодію з іншими молодіжними організаціями району та міста.

1.2.Гарантом діяльності демократичного об'єднання школярів «Глобус» є адміністрація школи, співтовариство учнівського самоврядування.

Модель шкільної організації була створена, виходячи з проблеми трансформації традиційної системи виховання, завдань забезпечення особистої і загальнозначущої діяльності учнів, де в центрі особистість, яка являє собою відкриту можливість самоактуалізації.

ДОШ «Глобус» організовує свою діяльність таким чином, щоб створити умови для розвитку особистості майбутнього громадянина України, забезпечити фундамент загальнолюдських цінностей і культури підростаючого покоління.

2. Мета діяльності

Мета діяльності - допомогти організувати свій внутрішній світ, визначити стратегію, принципи, етапи цієї роботи, де центральне роль відвести мотивами, які забезпечують зростання конструктивного початку особистості і забезпечують виховання на основі змістовних можливостей гуманістичної психології.

Вся основна робота школи підпорядкована програмі «Культурологічного освіти і виховання учнів на традиціях народів, які проживають в Україні», тому шкільна організація ставить перед своїми членами наступні завдання:

· Вивчати загальні питання культурологи, проблеми регіональних і національних культур, працювати в підрозділах «Центр культури народів», який координує цю роботу, брати участь в «Музеї діалогу культур»;

· Створити максимально супутні умови для інтелектуального, духовного, морально - естетичного та фізичного розвитку школярів;

· Розробляти і впроваджувати з метою удосконалення нових технологій шкільного самоврядування; виховувати національно свідомих громадян України; давати можливість кожному члену об'єднання реалізувати власні творчі здібності під час культурологічної, естетичної, фізичної, інтелектуальної, наукової діяльності;

· Створювати разом з культурно-просвітницькими організаціями міста програм «Культурного освіти школярів», здійснювати власну просвітницьку діяльність.

3. Принципи діяльності

3.1. ДОШ «Глобус» ХЗОШ № 117 керується принципами добровільності, гуманізму і демократизму, науковості, індивідуалізації та диференціації, культурного відповідності (облік менталітету особистості), єдності інтелектуального, морального, фізичного та естетичного розвитку, системності, творчої активності та ініціативи.

3.2.В рамках ДОШ дозволена будь-яка діяльність, крім тієї, що шкодить людині, суспільству, природі, гармонії Всесвіту.

3.3.Організація школярів не підпорядковується і не відноситься до жодної політичної структурі і не втручається в політичні конфлікти.

4. Основа ДОШ «Глобус»

Основу ДОШ «Глобус» ХЗОШ №117 складають класні угруповання учнів, яких об'єднує спільність інтересів, справ, турботи один про одного.

Первинний колектив може мати свої закони, традиції, звичаї, якими не обмежує, а творчо розвиває це положення.

5. Самоврядування в об'єднанні школярів

Вищим органом самоврядування в об'єднанні є збори.

Збори виробляють програму діяльності, підводять підсумки роботи, заслуховують звіти його членів, обирають в інші органи самоврядування.

Зборів відкритим голосуванням обирають главу організації, координаційний центр, до складу якого входять рада керівників і класні виконавчі ради, а також відповідальні за певну ділянку роботи.

Загальні збори діють за потреби і скликаються не менше двох разів за півріччя.

Певні класні організації мають свою структуру діяльності, яка діє згідно з даним положенням.

6. Координаційний орган ДОШ «Глобус»

Координаційним органом ДОШ «Глобус» є конференція, яка скликається один (за потребою два) раз на рік.

6.1.Делегатамі конференції можуть бути учні, обрані відкритим голосуванням на класних зборах.

6.2.У склад делегатів входять класні керівники.

6.3.Конференція:

· Приймає рішення про зміни в Положенні;

· Вирішують питання про затвердження програмних документів діяльності;

· Заслуховує звіти класних рад;

· Приймає орієнтовні програми діяльності класних об'єднань;

· Затверджує керівний склад організації школи.

7. Організація і зміст роботи

Основні завдання:

· Виховання школярів на основі загальнолюдської гуманістичної моралі;

· Формування національної самосвідомості;

· Формування духовної культури, що зумовлюють традиціями культур слов'янських народів;

· Розвиток високого рівня мовної культури;

· Розвиток в учнів почуття відповідальності за збереження національних традицій, звичаїв, культурних досягнень, реалізація ідеї «діалогу культур»;

· Забезпечення умов для самореалізації здібностей, талантів і схильностей школярів;

· Поглиблення культурно-творчого потенціалу діяльності членів організації та визначення їх ціннісних координат;

· Філософсько-світоглядна підготовка учнів як основа у визначенні власної життєвої програми.

8. Характеристика виховних моделей ДОШ «Глобус»

Центр культури народів - головна ланка в структурі національного виховання, яка спирається на традиції культурологічного виховання школярів та на ідею «діалогу культур»

«Школа самовдосконалення» - естетичний напрям, яке ставить таку мету: виховання людей, здатних правильно розуміти прекрасне і жити за законами краси. Саме тому естетична діяльність - важливий компонент змісту естетичної культури особистості, яка спрямована на:

· Організацію творчих здібностей особистості в галузі музики, образотворчого мистецтва, літератури, театральних, хореографічних занять, уяви, образного мислення, фантазії;

· Пропаганду мистецтва, естетичних ідеалів (концертна, лекторська діяльність та інше);

· Самоосвіта і самовиховання з метою духовно-естетичного збагачення особистості.

9. Соціально-психологічне забезпечення програми організації:

· Розробка пакету документів (тести, анкети, статути, програми колективів) з метою систематизації роботи;

· Створення банку даних зі змістом роботи кожного підрозділу організації;

· Розробка і впровадження нових виховних програм;

· Організація індивідуальної та диференційованої роботи з лідерами груп і керівниками організації;

· Набуття навичок, як лідера, так і виконавця, а також навичок спілкування на продуктивному рівні;

· Формування навичок творчого саморозвитку.

10. Науково-методичне забезпечення програми організації:

· Вдосконалення моделі «Глобуса», його структурних підрозділів на підставі результатів психолого-педагогічних досліджень і завдань районної організації «Лідер ХІІ»;

· Узгодження програм факультативів та спецкурсів як основного змісту інтелектуального розвитку;

· Повне використання можливостей кабінетної системи як науково-методичного центру вивчення окремих дисциплін;

· Робота бібліотеки в реалізації виконання завдань організації (створення тематичних карток, підбір літератури;

· Інформаційне забезпечення (газета) - широке використання засобів масової інформації у поширенні результатів роботи;

· Проведення психолого-педагогічного аналізу роботи організації, визначення перспектив.

11. Взаємозв'язки ДОШ «Глобус»

11.1. ДОШ отримує допомогу і підтримку районного відділу освіти, співпрацює в тісному контакті з вчителями та батьками.

11.2. ДОШ контактує з різними самодіяльними дитячими та юнацькими організаціями та рухами.

11.3. ДОШ в особі його Ради може бути колективним членом прогресивних дитячих рухів і об'єднань, які не порушують Статут організації.

12. Матеріальна база

Об'єднання школярів «Глобус» має право користуватися спортивним і концертним залом, має своє приміщення для проведення потокової роботи.

13. Символи, атрибути, традиції

ДОШ «Глобус» може мати свої символи, атрибути, традиції, які відображають його інтереси і мету.

Кiлькiсть переглядiв: 68