Основні напрямки діяльності освітнього закладу:

1. Надання можливості для батьків бути залученими до процесу прийняття рішень за якістю освіти для їхніх дітей.

2. Різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб.

3. Виховання школяра як громадянина України.

4. Формування у школярів бажання і вміння вчитися, виховання потреби і здатності до навчання протягом усього життя, вироблення умінь практичного і творчого застосування отриманих знань.

5. Становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної та соціальної компетентності, оволодіння засобами пізнавальної і практичної діяльності.

6. Виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до усвідомленого вибору та оволодіння майбутньою професією.

Основні завдання виховної роботи:

· формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів;
· виховання духовної та творчої культури особистості;
· виховання поваги до Конституції, законодавства України,державної символіки;
· формування високої мовної культури;
· утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті;
· виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці;
· формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;
· забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров'я;
· формування екологічної культури учнів, гармонії її відносин з природою,
· посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики у поведінці учнів;
· створення умов для соціального захисту дітей, особливодітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування;
· зміцнення служби соціальної та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім'ям;
· організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування.
· забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та суспільних вимог;
· підвищення соціального статусу виховання у системі освіти закладу, зміцнення й розвиток виховних функцій закладу;
· забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами,дотичними до виховання дітей та учнівської молоді, розширення складу суб’єктів виховання, посилення координації їхніх зусиль;
· посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом;
· розвиток учнівського самоврядування з закладі, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого і молодіжного руху;
· оптимізація змісту і форм виховного процесу;
· збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості;
· попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість;
· формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі.
Кiлькiсть переглядiв: 381